Badanie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz w innych dniach bilansowych. Stosować należy odpowiednie zasady wyceny pasywów i aktywów, a także określania wyniku finansowego. Niektóre sprawozdania tego typu muszą zostać zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości.

Badanie sprawozdań finansowych

Takiemu badaniu podlegają roczne sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania podmiotów, które kontynuują działalność. Są to głównie banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki zajmujące się obrotem papierami wartościowymi, spółki akcyjne i wszelkie inne jednostki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły dane warunki. Badanie sprawozdań finansowych powinny także przeprowadzić jednostki organizacyjne, które samodzielnie sporządzają sprawozdania – w tym przypadku konieczne jest łączne sprawozdanie finansowe. Jest ono sumą sprawozdania finansowego określonej jednostki oraz wszystkich jej oddziałów.

Nowe spółki

Spółki nowo zawiązane oraz przejmujące także mają za zadanie podjąć badanie sprawozdania finansowego. W tym przypadku biegły rewident bierze pod uwagę rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. Badania te związane są również z rocznych sprawozdań finansowych, które sporządzone zostają w oparciu o MSR. Ponadto, badaniu podlegają także roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, wraz z wydzielonymi subfunduszami i roczne jednostkowe sprawozdania subfunduszy.

Opinia rewidenta

Badanie sprawozdań finansowych ma określony powód. Jego celem jest głównie wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii na piśmie razem z raportem. Wskazuje ona fakt, czy sprawozdanie finansowe jest w pełni zgodne z danymi zasadami rachunkowości. Podkreślić należy, że biegły rewident ma także za zadanie sprawdzić, czy takie sprawozdanie jest jasne i dokładne. Powinno ono przedstawiać rzetelnie sytuację majątkową oraz finansową danej jednostki, a także uzyskane wyniki.

Sprawozdania finansowe są związane z kwestiami finansowymi w danej organizacji. Ich badanie jest konieczne w wielu przypadkach, dlatego trzeba o tym pamiętać. Ponadto, niekiedy konieczne jest skorzystanie z opinii biegłego rewidenta.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here